Integritetspolicy

Dooris är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. I denna policy kan du bl.a. läsa om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva rättigheterna. Dooris drivs av Dooris AB som är det företag som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan.

Ändamål, rättslig grund och lagringsperiod

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål och på de rättsliga grunder som anges nedan. Behandlingen av dina personuppgifter för respektive ändamål kommer att pågå under den period som anges under ”lagringsperiod”. Efter lagringsperiodens slut kommer vi att radera dina personuppgifter om vi inte behöver uppgifterna för ett annat ändamål och på den rättsliga grund som specificeras nedan.

Hemleverans (mottagare av paket)      

 • Ändamålet med behandlingen: Om du eller avsändaren (exempelvis en e-handlare eller en annan privatperson) väljer vår hemleveranstjänst för ett paket med dig som mottagare kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att leverera paketet till dig. Du kommer att aviseras om status på leveransen.      

 • Kategorier av personuppgifter vi behandlar för ändamålet: Ditt namn, din leveransadress, ditt telefonnummer, din e-mailadress, dina leverans-preferenser, detaljer kring leveransens utförande, spårningsinformation och annan information som avsändaren delar med oss.        

 • Källa: Utöver sådana personuppgifter du lämnar till oss får vi dina kontaktuppgifter, leveransinformation och annan information rörande paketet från avsändaren. Uppgifter om leveransens utförande och spårningsinformation genereras i samband med att vi utför leveransen.

 • Rättslig grund för behandlingen: Om du har valt vår hemleveranstjänst för leveransen av ditt paket är vår behandling av dina personuppgifter nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om avsändaren (exempelvis e-handlare eller annan privatperson) har beställt leveransen är vår behandling av dina personuppgifter nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med avsändaren.

 • Lagringstid: Personuppgifterna kommer att behandlas under 6 månader.

Upphämtning vid dörren (avsändare av paket)       

 • Ändamålet med behandlingen: Om du som avsändare använder våra upphämtningstjänster (exempelvis för returer) kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att hämta paketet hos dig och leverera till den angivna mottagaren. Du kommer att informeras om status på leveransen.         

 • Kategorier av personuppgifter vi behandlar för ändamålet: Ditt namn, din upphämtningsadress, ditt telefonnummer, din e-mailadress, detaljer kring upphämtningens och leveransens utförande, spårningsinformation och dina upphämtningspreferenser.

 • Källa: Om du har beställt upphämtningen direkt av oss får vi nödvändiga personuppgifter från dig. Om upphämtningen är beställd genom vår samarbetspartner (exempelvis en e-handlare) får vi, utöver sådana personuppgifter du lämnar till oss, dina kontaktuppgifter, upphämtningsinformation och annan information rörande paketet från vår samarbetspartner.

 • Rättslig grund för behandlingen: Om du har beställt upphämtningen direkt från oss är vår behandling av dina personuppgifter nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om upphämtningen är beställd genom vår samarbetspartner (exempelvis en e-handlare) är vår behandling av dina personuppgifter nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med vår samarbetspartner.

 • Lagringstid: Personuppgifterna kommer att behandlas under 6 månader.

Paketspårning     

 • Ändamålet med behandlingen: Om du väljer att använda vår tjänst för paketspårning kommer vi att behandla dina personuppgifter för att spåra ditt paket.

 • Kategorier av personuppgifter vi behandlar för ändamålet: Spårningsnummer.        

 • Rättslig grund för behandlingen: Om du väljer att använda spårningstjänsten är vår behandling av dina personuppgifter nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (dvs. att spåra paketet).      

 • Lagringstid: Personuppgifterna kommer att behandlas under 6 månader.

Kundtjänst       

 • Ändamålet med behandlingen: Om du kontaktar vår kundtjänst (via formulär på hemsidan, e-mail eller chatt) kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att hjälpa dig med ditt ärende och öka vår kundnöjdhet.

 • Kategorier av personuppgifter vi behandlar för ändamålet: Utöver uppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att hantera ditt ärende (exempelvis tillgänglig leveranshistorik). Vi efterfrågar följande information när du fyller i vårt formulär på hemsidan: namn, e-mailadress, telefonnummer, ärendetyp och spårningsnummer.

 • Rättslig grund för behandlingen: Om du väljer att kontakta vår kundtjänst är vår behandling av dina personuppgifter nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (dvs. att bistå i kundtjänstärendet).

 • Lagringstid: Vi behandlar dina uppgifter så länge som ärendet är pågående och inom 6 månader efter avslutat ärende.

Kundundersökningar      

 • Ändamålet med behandlingen: Om du har använt våra leveranstjänster eller varit i kontakt med kundtjänst kan du få ett e-mail från oss där du erbjuds att delta i kundundersökningar.       

 • Kategorier av personuppgifter vi behandlar för ändamålet: Utöver sådana uppgifter som du lämnar till oss i kundundersökningen kommer vi att behandla ditt namn, telefonnummer samt din e-mailadress för att skicka inbjudan till undersökningen.

 • Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa hög kundnöjdhet.

 • Lagringstid: Personuppgifter som du lämnar till oss i en kundundersökning kommer att raderas inom 6 månader efter att du besvarat en undersökning. Du kan välja att avsäga dig inbjudningar till våra kundundersökningar via länk i mailet eller genom att kontakta kundtjänst. Om du avsäger dig inbjudningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Nyhetsbrev och andra prenumerationstjänster

 • Ändamålet med behandlingen: Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra utskicken i enlighet med din begäran. Demografiska data (t.ex. bostadsort) som du frivilligt lämnar till oss i samband med anmälan behandlar vi för att kunna rikta utskick till valda målgrupper och samla statistik.  

 • Kategorier av personuppgifter vi behandlar för ändamålet: Namn, e-mailadress och andra kontaktuppgifter, samt demografiska data som du lämnar till oss (t.ex. bostadsort). 

 • Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna genomföra utskicken i enlighet med din begäran.    

 • Lagringstid: Du kan avsluta din prenumeration på nyhetsbrev eller annan marknadsföring via en länk längst ned i det e-mail du får av oss. Om du avslutar prenumerationen kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Analys, utveckling och webbplatsanvändning      

 • Ändamålet med behandlingen. När du besöker vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter i syfte att analysera och utveckla våra tjänster och erbjudanden (exempelvis genom anpassning och optimering för bättre användarupplevelse).      

 • Kategorier av personuppgifter vi behandlar för ändamålet: användargenererad information från cookies (exempelvis klick, besökta sidor, tid spenderat), geografisk plats (endast land), teknisk information (exempelvis språk, enhetstyp, webbplatsinställning, tidszon, operativsystem, användning av tjänster, svarotid, sidfel, hur du får tillgång till/lämnar hemsidan, etc.).    

 • Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen baseras på det samtycke du ger oss när du accepterar våra cookies för ”webbanalys” (se cookie policy). Vad gäller strikt nödvändiga cookies, är vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna ge dig en fungerande hemsida.      

 • Lagringstid: Se lagringstid för respektive cookie i vår cookie policy.


Delning och överföring till tredje land

Om du använder våra leveranstjänster kommer vi att behöva dela vissa nödvändiga data (såsom dina kontaktuppgifter, din leveransinformation och spårningsinformation) med våra distributionspartners. Vi använder olika distributionspartners för olika geografiska distributionsområden i Sverige. (Premo) Vi använder även paketombud för det fall att vi inte kan leverera paketet till dig. (PostNord) Respektive distributionspartner och paketombud är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter och ska informera dig om sin behandling. Besök gärna relevant partners eller ombuds hemsida för att läsa om hur partnern eller ombudet behandlar dina personuppgifter.

Vi använder även systemstöd för de behandlingar som utförs enligt denna integritetspolicy (exempelvis distributionssystem, aviserings-, lagring- och analystjänster). Våra systemleverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Endast de som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen har tillgång till dina uppgifter.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vår kundservice.

Dina rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att: (a)  få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, (b)  begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas, (c)  begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas) eller begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, (d)  invända mot viss behandling av dina personuppgifter, samt (e)  erhålla sådana personuppgifter som du har tillhandahållit till oss i ett maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättigheterna är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Dooris AB, org.nr. 559206-3019, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid frågor eller klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter eller vid begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på privacy@dooris.com.


 

Vi använder cookies

En cookie är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator. Informationen som vi får ta del av är anonym och innehåller varken namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter som kan kopplas ihop med dig som enskild person. Dooris använder kakor för att samla in användarinformation som del i vårt arbete att förbättra våra digitala tjänster.

Marknadsföring

Vi använder Google Analytics och Hotjar-cookies. Dessa cookies tillhandahåller analys av data och webbplatstrafik som gör att vi kan anpassa användarupplevelsen på vår webbplats.

För att läsa mer om hur vi arbetar med cookies, vänligen läs mer i vår cookiepolicy.